-->

Jhâ' Sampè' Kastah

 Oleh: Orisa Sativa

Tarètan kaulâ tua ngudâ

Lakè' bini' kabbhi padâ

Jhâ' sampè' loppa dâ' sè mabâdâ

Ma'lè dhing matè ta' kasta rajâ

 

Allah nika nyipta manussa

Kholifa è alam dhunnya

Kaangghuy nyâmbhâ lakona

Bânni kaangghuy lako laènna

 

Bilâ nyabâ dâpak ka dâdâ

Kasta pon padâ bâdâ

Sabâllum ajâl tèbhâ

Ngirèng pabânnya' ibâdâ

 

Adân coma dhâddhi lantonan

Dâ' abâ' sè ghun tay-santayan

Merghem rokok ngabâs sampayan

Marghâ loppa jhâk andik pangèran

 

Bânni kèng ghendhâk ghun maènga'

Rèng kastah ampon bânnya'

Jhâ' sampè' nga'-ma-ta'-ènga'

Apoy naraka panika nyengnga'

0 Response to "Jhâ' Sampè' Kastah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel